Romanya vatandaşlık kanunu Türkçe metin

Alt kısımda 21/1991 sayılı Romanya Vatandaşlık Kanunu’nun Türkçe çevirisini bulabilirsiniz.

 

1 Mart 1991 tarih ve 21 sayılı Romanya Vatandaşlık Kanunu, 21/1991

ÇIKARAN: Romanya Parlamentosu
YAYINLANDIĞI YER: Resmi gazete
NO: 576
YAYIN TARİHİ: 13 Ağustos 2010

*) Romanya Resmi Gazetesi, Bölüm I, no. 93’te yayımlanan, 10 Şubat 2010 tarih ve 93 sayılı Romanya Resmi Gazetesi’nde yayımlanan, Romanya Resmi Gazetesi, Bölüm I, no. 93’te yayımlanan, Romanya Resmi Gazetesi, Bölüm I, no. 405, 17 Haziran 2010, metinlere yeni bir numaralandırma yapılmıştır. 21/1991 sayılı Romanya Vatandaşlık Kanunu da 6 Mart 2000 tarihli Romanya Resmi Gazetesi, Bölüm I, sayı 98’de yeniden yayınlanmış ve daha sonra aşağıdaki hususlarla değiştirilmiş ve eklenmiştir: Romanya Resmi Gazetesi, Bölüm I, sayı 544’te yayımlanan, 1 Eylül 2001 tarihli ve 372/2002 sayılı Kanun ile değişiklik ve ilavelerle onaylanan, Romanya Resmi Gazetesi, Bölüm I, sayı 447’de yayımlanan, 26 Haziran 2002 tarihli ve 447 sayılı Kanun ile değişiklik ve ilavelerle onaylanan, kişilerin tescili için toplum kamu hizmetlerinin kuruluşu, organizasyonu ve işleyişi hakkında 84/2001 sayılı Hükümet Kararnamesi, müteakip değişiklikler ve tamamlamalarla birlikte; 21/1991 sayılı Romanya Vatandaşlığı Kanunu’nun 35. maddesi hükümlerinin uygulanmasının askıya alınmasına ilişkin 167/2001 sayılı Hükümet Acil Durum Kararnamesi, Romanya Resmi Gazetesi, Bölüm I, sayı 802’de yayınlanan, 14 Aralık 2001 tarihli ve 802 sayılı Romanya Resmi Gazetesi’nde yayımlanan, 29 Nisan 2002 tarihli ve 225/2002 sayılı Kanun ile onaylanan; Romanya Resmi Gazetesi, Bölüm I, sayı 424’te yayımlanan, Romanya Resmi Gazetesi, Bölüm I, sayı 4 Ekim 2002’de yayımlanan 542/2002 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerle onaylanan, 21/1991 sayılı Romanya Vatandaşlığı Kanunu’nu değiştiren ve tamamlayan 68/2002 sayılı Hükümet Acil Durum Yönetmeliği; Romanya Resmi Gazetesi, Bölüm I, 850 sayılı Romanya Resmi Gazetesi’nde yayımlanan 21/1991 sayılı Romanya Vatandaşlık Kanunu’nun bazı hükümlerinin uygulanmasının askıya alınmasına ilişkin 160/2002 sayılı Hükümet Acil Durum Yönetmeliği, Bölüm I, 850 sayılı Romanya Resmi Gazetesi, Bölüm I, no. 305’te yayımlanan 7 Mayıs 2003 tarihli ve 165/2003 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerle onaylanmıştır; Romanya Resmi Gazetesi, Bölüm I, 399 sayılı Romanya Resmi Gazetesi’nde yayımlanan 9 Haziran 2003 tarih ve 399 sayılı Romanya Vatandaşlık Kanunu’nu değiştiren ve tamamlayan 43/2003 sayılı Hükümet Acil Durum Yönetmeliği, Romanya Resmi Gazetesi, Bölüm I, sayı 721’de yayımlanan 405/2003 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerle onaylanan; 21/1991 sayılı Romanya Vatandaşlık Kanunu’nun tamamlanmasına ilişkin 248/2003 sayılı Kanun, Romanya Resmi Gazetesi, Bölüm I, sayı 414’te yayımlanan, 13 Haziran 2003 tarihli ve 414 sayılı yeniden yayımlanan; Romanya Resmi Gazetesi, Bölüm I, 14 Eylül 2007 tarih ve 634 sayılı Romanya Vatandaşlık Kanunu’nda yayımlanan, 11 Nisan 2008 tarih ve 70/2008 sayılı Kanun ile değişiklik ve eklemelerle onaylanan, 21/1991 sayılı Romanya Vatandaşlık Kanunu’nu değiştiren 87/2007 sayılı Hükümet Acil Durum Yönetmeliği; Romanya Resmi Gazetesi, Bölüm I, 765 sayılı Romanya Resmi Gazetesi’nde yayımlanan 13 Kasım 2008 tarih ve 765 sayılı Romanya Vatandaşlık Kanunu’nu değiştiren ve tamamlayan 21/1991 sayılı Romanya Vatandaşlık Kanunu’nu değiştiren ve tamamlayan 147/2008 sayılı Hükümet Acil Durum Yönetmeliği, 14 Mayıs 2009 tarihli ve 321 sayılı Romanya Resmi Gazetesi’nde yayımlanan 171/2009 sayılı Kanun ile değişiklik ve ilavelerle onaylanan; Romanya Resmi Gazetesi, Bölüm I, 259 sayılı Romanya Resmi Gazetesi’nde yayımlanan 21/1991 sayılı Romanya Vatandaşlık Kanunu’nu değiştiren ve tamamlayan 36/2009 sayılı Hükümet Acil Durum Yönetmeliği, 16 Kasım 2009 tarihli ve 781 sayılı Romanya Resmi Gazetesi, Bölüm I, sayı 781’de yayımlanan 354/2009 sayılı Kanun ile değişiklik ve eklemelerle onaylanmıştır.*) 119/1996 sayılı medeni hal kanunları Kanunu, 2 Kasım 2009 tarihli ve 743 sayılı Romanya Resmi Gazetesi, Bölüm I, nüshada yeniden yayımlanmıştır.

 

BÖLÜM I: Genel hükümler #

1. MADDE #

(1) Romen vatandaşlığı, gerçek bir kişinin Romanya Devletine olan bağlantısı ve aidiyetidir.

 

(2) Romen vatandaşları kanun önünde eşittir; sadece onlar sivil ve askeri kamu görevine kabul edilecektir.

 

(3) Romanya vatandaşları, Romanya Devletinin korumasından yararlanırlar.

 

 

2. MADDE #

Romanya vatandaşlığını kazanmanın ve kaybetmenin yolları bu yasada öngörülenlerdir.

 

 

3. MADDE #

Bir Romen vatandaşı ile bir yabancı arasındaki evliliğin sonuçlandırılması, geçersizliğin ilan edilmesi, iptali veya feshi, eşlerin vatandaşlığı üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildir.

 

 

BÖLÜM II: Romanya vatandaşlığının kazanılması #

4. MADDE (Vatandaşlık edinme yolları) #

Romen vatandaşlığı şu yollarla edinilir:

A) Doğum;
B) Evlat edinme;
C) Talep üzerine.

 

 

A) Doğum yolu ile vatandaşlık

 

5. MADDE (Doğum yoluyla vatandaşlık) #

(1) Romanya topraklarında, Romanya vatandaşı olan ebeveynlerden doğan çocuklar, Romanya vatandaşıdır.

 

(2) Şu koşullarda Romanya vatandaşları da vardır:

a) Ebeveynlerden sadece biri Romanya vatandaşı olsa bile, Romanya Devleti topraklarında doğmuş olanlar;

b) Yurtdışında doğmuş ve her iki ebeveyni veya sadece biri Romen vatandaşlığına sahip olanlar.

 

(3) Romanya Devleti topraklarında bulunan çocuk, aksi kanıtlanıncaya kadar, ana-babadan hiçbiri bilinmiyorsa, Romanya vatandaşı olarak kabul edilir.

 

 

B. Evlat edinme yoluyla vatandaşlık

 

6. MADDE (Evlat edinme yoluyla vatandaşlık) #

(1) Yabancı bir vatandaş olan veya vatandaşlığı olmayan bir çocuğu evlat edinen kişiler eğer Romanya vatandaşıysa, bu çocuğa evlat edinme yoluyla Romanya vatandaşlığı kazandırılabilir. Evlat edinilen kişi reşit ise, rızası gereklidir.

 

(2) Evlat edinenlerden sadece biri Romanya vatandaşı ise, evlat edinilen reşit olmayan kişinin vatandaşlığı, evlat edinenler tarafından karşılıklı anlaşma ile kararlaştırılır. Evlat edinenler kabul etmezlerse, evlat edinmeyi onaylamaya yetkili mahkeme, çıkarlarını göz önünde bulundurarak reşit olmayan kişinin uyruğuna karar verecektir. 14 yaşını doldurmuş bir çocukta rızası gereklidir.

 

(3) Evlat edinme tek bir kişi tarafından yapılmışsa ve bu kişi Romanya vatandaşı ise, reşit olmayan kişi evlat edinenin vatandaşlığını kazanır.

 

 

7. MADDE (Evlat edinmenin iptali hali) #

(1) Hükümsüzdür beyanı veya evlat edinmenin iptali halinde, 18 yaşını doldurmamış olan çocuk, yurt dışında ikamet ediyorsa veya yurt dışında ikamet etmek üzere ülkeyi terk ederse, hiç Romanya vatandaşı olmamış sayılır.

 

(2) Evlat edinmenin sona ermesi halinde, 18 yaşını doldurmamış olan çocuk, evlat edinmenin sona erdiği tarihte, yurt dışında ikamet ediyorsa veya yurt dışında ikamet etmek üzere ülkeyi terk ederse, Romanya vatandaşlığını kaybeder.

 

 

C. Talep üzerine başvuru ile vatandaşlık

 

8. MADDE (İkamet ve/veya evlilik yoluyla vatandaşlık) #

(1) Romanya vatandaşlığı, talep üzerine, vatandaşlığı olmayan kişiye veya aşağıdaki koşulları yerine getirmesi durumunda yabancı bir vatandaşa verilebilir:

a) Başvuru tarihinde Romanya topraklarında doğmuş ve ikamet etmiş olması ya da bu topraklarda doğmamış olmasına rağmen, Romanya Devleti topraklarındaki yasalara göre en az 8 yıl ikamet etmiş olması veya bir Romen vatandaşı ile evli olması ve birlikte yaşaması durumunda, evlilik tarihinden itibaren en az 5 yıl süreyle;

b) Davranış, eylem ve tutum yoluyla Romanya Devletine sadakatini kanıtlayan, hukukun üstünlüğüne veya ulusal güvenliğe aykırı eylemlerde bulunmadığını veya desteklemediğini ve geçmişte bu tür eylemlerde bulunmadığını beyan eden;

c) 18 yaşını doldurmuş olan;

d) Romanya’da, yabancıların rejimine ilişkin mevzuatın belirlediği koşullar altında, düzgün bir yaşam için yasal yolları sağlamış olan;

e) İyi hal ile bilinen ve Romanya vatandaşı olmaya layık olmadığı bir suçtan dolayı yurt içinde veya yurt dışında hüküm giymemiş olan;

f) Romence dilini bilen ve Romen kültür ve medeniyetinin temel kavramlarına, sosyal hayata entegre olmak için yeterli ölçüde sahip olan;

g) Romanya Anayasası ve milli marş hükümlerini bilen.

 

(2) Madde 1 (a) için belirtilen süre sınırları aşağıdaki durumlarda yarı yarıya azaltılabilir:

a) Başvuru sahibinin uluslararası kabul görmüş bir kişilik olması;

b) Başvuru sahibinin Avrupa Birliği Üye Devletinin vatandaşı olması;

c) Başvuru sahibinin yürürlükteki yasal hükümlere göre mülteci statüsü kazanmış olması;

d) Başvuru sahibinin Romanya’da 1.000.000 Euro’yu aşan tutarlarda yatırım yapmış olması.

 

(3) Yabancı vatandaş veya Romanya vatandaşlığı verilmesini talep eden vatandaşlığı olmayan kişi, bir yıl boyunca 6 aydan daha uzun bir süre için Romanya Devleti toprakları dışında ise, o yıl (1) (a) bendinde öngörülen süre belirlenirken dikkate alınmaz.

 

 

9. MADDE (Çocuklar için vatandaşlık) #

(1) Yabancı uyruklu veya vatandaşlığı olmayan ana-babadan doğan ve 18 yaşını doldurmamış olan çocuk, anne ve babasıyla birlikte Romanya vatandaşlığını kazanır.

 

(2) Ana-babadan sadece biri Romanya vatandaşlığını kazanırsa, ana-baba karşılıklı anlaşma ile çocuğun vatandaşlığına karar verir. Ebeveynler aynı fikirde değilse, reşit olmayan kişinin ikametgahının mahkemesi, çıkarlarını göz önünde bulundurarak karar verecektir. 14 yaşını doldurmuş bir çocukta rızası gereklidir.

 

(3) Çocuk, Romen vatandaşlığını ebeveyni ile aynı tarihte kazanır.

 

(4) Reşit olmayan kişi, (1) veya (2) bendindeki şartlara göre Romanya vatandaşlığını kazanmışsa ve ebeveynin vatandaşlık belgesinde yer almıyorsa veya 20. maddenin (5) veya (7) bendi hükümlerine göre vatandaşlık belgesi düzenlenmemişse, ebeveynler veya duruma göre Romanya vatandaşı bir tane ebeveyn, 119/1996 sayılı medeni hukuka ilişkin kanun* hükümleri uyarınca yabancı makamlar tarafından verilen nüfus cüzdanlarının veya suretlerinin Romanya nüfus kayıtlarında transkripsiyonunu veya kaydını talep edebilir.

 

(5) 14 yaşını doldurmuş çocuk, doğum belgesi veya suretinin transkripsiyon veya tescil talebini kendi adına yapabilir. Bu durumda, reşit olmayan kişinin vatandaşlığının kanıtı, Romen makamları tarafından ebeveyne verilen kimlik kartı veya pasaport veya Madde 20 (4). bendinde öngörülen sertifika ile yapılır.

 

10. MADDE (Soy bağı ile 2 kuşağa kadar vatandaşlık) #

(1) Romanya vatandaşlığı, bu vatandaşlığı kaybetmiş olan kişilere, bunların ikinci dereceye kadar (bunlar da dahil) soyundan gelenlere ve mevcut yabancı vatandaşlığını koruyup ülkede (Romanya’da) veya yurtdışında ikamet ederek, 8. maddenin (1) (b) – (e) bentlerinde belirtilen koşulları uygun şekilde yerine getirmeleri halinde, geri kazanılmasını talep eden kişilere de verilebilir.

 

(2) 1. madde hükümleri vatansız kişilere, eski Romen vatandaşlarına ve onların ikinci dereceye kadar olan ve bu derece de dahil olmak üzere onların torunlarına da uygulanır.

 

(3) Eşlerden birinin vatandaşlığı yeniden kazanmasının, diğer eşin uyruğu üzerinde bir sonucu yoktur. Yabancı bir vatandaşın eşi veya Romanya vatandaşlığını geri kazanan kişinin vatandaşlığı olmadan, bu yasanın şartları uyarınca Romanya vatandaşlığının verilmesi için başvurabilir.

 

 

11. MADDE (İsteği dışında vatandaşlığı kaybedenlerin 3 kuşağa kadar torunları) #

(1) Romanya vatandaşlığını doğuştan veya evlat edinme yoluyla edinmiş olan ve kendilerine isnat edilemeyen nedenlerle kaybedenler veya kendi istekleri dışında vatandaşlıkları ellerinden alınmış olanlar ile bunların üçüncü dereceye kadar olan torunları, talep etmeleri halinde, 8 (1) (b) (c) ve (e) bentlerinde belirtilen koşulları sağladıkları takdirde; yabancı vatandaşlığı koruma ve yurt içinde ikametgahlarını kurma veya yurtdışında tutma imkanı ile birlikte Romanya vatandaşlığını yeniden kazanabilirler.

 

(2) 10. maddenin (2) ve (3). bentlerinin hükümleri buna göre uygulanacaktır.

 

 

BÖLÜM III: Romanya vatandaşlığı verme prosedürü #

12. MADDE (Onay makamı) #

Romanya vatandaşlığının verilmesi veya yeniden kazanılması için yapılan başvuruların onaylanması, Vatandaşlık Komisyonu’nun önerilerine dayanarak, Ulusal Vatandaşlık Otoritesi başkanının emriyle yapılır.

 

13. MADDE (Dosyanın alınması) #

(1) Romanya vatandaşlığının verilmesi veya duruma göre yeniden kazanılması için yapılan başvuru, Romence dilinde yapılır, Vatandaşlık Komisyonuna gönderilir ve şahsen veya usulüne uygun olarak gerekçelendirilmiş durumlarda, bu Yasanın öngördüğü koşulların yerine getirildiğini kanıtlayan belgelerle birlikte, Ulusal Vatandaşlık Otoritesinin merkezinde özel ve gerçek bir vekaletnameye sahip bir temsilci tarafından sunulur.

 

(2) 10 uncu maddenin (1). bendi ve 11. madde hükümlerine dayanarak Romanya vatandaşlığının yeniden kazanılması veya verilmesi için başvurular, Romanya’nın diplomatik misyonlarına veya konsolosluklarına da yapılabilir. Başvurular Romanya’nın diplomatik misyonlarına veya konsolosluk ofislerine sunulmuşsa, derhal Ulusal Vatandaşlık Otoritesi içindeki Vatandaşlık Komisyonu’na gönderilecektir.

 

 

14. MADDE (Dosya değerlendirme süreci) #

(1) Ulusal Vatandaşlık Otoritesi içinde tüzel kişiliği olmayan bir kuruluş olan Vatandaşlık Komisyonu (bundan sonra Komisyon olarak anılacaktır), Romanya vatandaşlığının verilmesi, geri kazanılması, geri çekilmesi veya reddedilmesi için yasaların öngördüğü koşulların yerine getirildiğini doğrulayacaktır.

 

(2) Komisyon, Ulusal Vatandaşlık Otoritesi bünyesinde kurulmuş bir teknik sekreteryaya sahip olacaktır.

 

(3) Komisyon üyeleri ve Başkanı, Adalet Bakanının emriyle 2 yıllık görev süresi için görevlendirilir ve Adalet Bakanının emriyle görev sürelerinin tamamı için görevden alınabilir.

 

(4) Komisyonun sürekli faaliyeti vardır, bir başkan ve 20 üye, Ulusal Vatandaşlık Otoritesi personelinden oluşur. Komisyonun çalışmaları kamuya açık değildir, en az 3 üyenin huzurunda yürütülür ve Başkan tarafından başkanlık edilir ve yokluğunda onun tarafından atanan bir üye tarafından yönetilir.

 

(5) Romanya vatandaşlığının verilmesi veya yeniden kazanılması için kanunla öngörülen koşulların yerine getirilmesi veya duruma göre yerine getirilmemesi, hazır bulunanların çoğunluğunun oyu ile Komisyon tarafından kabul edilecek gerekçeli bir raporla belirlenir. Beraberlik halinde, Komisyon Başkanının veya yerine geçecek kişinin oyu belirleyici olur.

 

 

15. MADDE (Eksik evrak, kabul süreci) #

(1) Vatandaşlığın verilmesi veya yeniden kazanılması için yapılan başvuru, Komisyonun teknik sekreterliğine kaydedilir. Komisyon Başkanı, talebin ele alınması için gerekli belgelerin bulunmadığını tespit ederse, kararla dosyanın tamamlanmasını Talebin alınmasından itibaren en geç 6 ay içinde gerekli belgeler iletilmezse, başvuru desteksiz olarak reddedilecektir.

 

(2) Komisyon Başkanı, kararla, vatandaşlığın verilmesi veya yeniden kazanılmasına ilişkin talebin tartışılması için tarihi belirler ve aynı zamanda 8. maddenin (1) (b) ve (e) bentlerinde belirtilen koşulların yerine getirilmesine ilişkin herhangi bir makamdan ilişki talebini emreder.

 

(3) Komisyon, başvurunun görüşülmesi amacıyla belirlenen süre içinde, 8. madde (1) (f) ve (g) bentlerinde belirtilen koşullar dışında, vatandaşlığın verilmesi veya yeniden kazanılması için gerekli koşulların yerine getirildiğini doğrulayacaktır.

 

(4) Komisyon, talebin yerine getirilmesi için faydalı bilgiler verebilecek kişilerin dinlenmesinin gerekli olduğunu tespit ederse, yeni bir süre (termin) belirleyerek bu kişilerin çağrılmalarını emreder.

 

(5) Romanya vatandaşlığının verilmesi için gerekli koşulların karşılanması halinde, Komisyon 6 ayı geçmeyecek bir süre içinde, 8. maddenin (1) (f) ve (g) bentlerinde belirtilen koşulların doğrulanması amacıyla düzenlenen görüşme için ilgili kişinin atanmasını belirler.

 

 

16. MADDE (Dosyaların kaydedilmesi ve araştırma) #

(1) 11. madde uyarınca yapılan Romanya vatandaşlığının verilmesi veya geri kazanılması başvurusu, Komisyonun teknik sekreterliğine kaydedilir.

 

(2 )Vatandaşlık Komitesi Başkanı, kararla, şunları emreder:

a) 8. maddenin (1) (b) ve (e) bentlerinde öngörülen şartların yerine getirilmesine ilişkin olarak herhangi bir makamdan bilgi talep etme;

b) Komisyon Teknik Sekreterliği’nin talebinin dilekçe sahibi tarafından alınmasından itibaren en geç iki ay içinde, başvurunun çözümlenmesi için gerekli herhangi bir belge bulunmadığı tespit edilirse, başvurunun desteksiz olarak reddedilmesi yaptırımı altında dosyanın tamamlanması;

c) Komisyonun, başvurunun kayıt tarihinden itibaren 5 ayı geçmeyecek şekilde, 11. Madde uyarınca Romanya vatandaşlığının verilmesi veya yeniden kazanılması için gerekli koşulların yerine getirildiğini doğrulayacağı zaman sınırını belirlemek.

 

 

17. MADDE (Dosyanın reddedilmesi) #

(1) Vatandaşlığın verilmesi veya yeniden kazanılması için yasaların gerektirdiği koşulların yerine getirilmemesi ve ayrıca 15. maddenin (5) numaralı fıkrasında öngörülen görüşmenin yapılamaması veya haksız yere desteğinin sunulmaması durumunda, Komisyon, gerekçeli bir raporla, Ulusal Vatandaşlık Otoritesi Başkanına başvurunun reddedilmesini teklif eder.

 

(2) Romanya vatandaşlığının verilmesi veya yeniden kazanılması için yeni bir başvuru, önceki başvurunun reddedilmesinden itibaren 6 ay sonra yapılabilir.

 

 

18. MADDE (Raporlama) #

(1) Başvuru sahibinin görüşmeye kabul edildiği beyan edilirse, Komisyon, vatandaşlığın verilmesi veya duruma göre yeniden kazanılması için yasal koşulların yerine getirildiğini belirten bir rapor hazırlayacaktır.

 

(2) Rapor, vatandaşlık verilmesi veya yeniden kazanılması başvurusu ile birlikte, Ulusal Vatandaşlık Otoritesi başkanına sunulur.

 

 

19. MADDE (Vatandaşlık ilanı) #

(1) Ulusal Vatandaşlık Otoritesi Başkanı, bu Yasanın öngördüğü koşulların yerine getirildiğini tespit ederek, duruma göre Romanya vatandaşlığının verilmesi veya yeniden kazanılması emrini verir. Romanya vatandaşlığının verilmesi veya yeniden kazanılması emri, başvuru sahibine, emrin verildiği tarihten itibaren derhal, alındı onaylı taahhütlü mektupla bildirilecektir.

 

(2) Ulusal Vatandaşlık Otoritesi başkanı, kanunun öngördüğü koşulların yerine getirilmediğini tespit ederse, vatandaşlığın verilmesi veya yeniden kazanılması başvurusunu emirle reddeder.

 

(3) Ulusal Vatandaşlık Otoritesi Başkanının Romanya vatandaşlığını verme veya yeniden kazanma emri, daha doğrusu Romanya vatandaşlığının verilmesi veya yeniden kazanılması başvurusunu reddeden emir, derhal, başvuru sahibine, alındığının onaylandığı taahhütlü mektupla bildirilir.

 

(4) Romanya vatandaşlığının verilmesi veya yeniden kazanılması başvurusunu reddeden karara, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Bükreş Temyiz Mahkemesi İdari Dava Bölümünde itiraz edilebilir. Temyiz mahkemesinin kararı nihaidir ve Yargıtay İdari Bölümüne temyiz edilebilir.

 

20. MADDE (Yemin süreci) #

(1) Romanya vatandaşlığı, bağlılık yemininin yapıldığı tarihte verilir veya yeniden kazanılır.

 

(2) Romanya vatandaşlığının verilmesi veya yeniden kazanılması için Ulusal Vatandaşlık Otoritesi Başkanının emrinin tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içinde, Romanya vatandaşlığına geçen veya yeniden kazanmış olan kişiler Romanya’ya bağlılık yemini eder.

 

(3) Bağlılık yemini, resmi bir toplantıda Adalet Bakanı ve Ulusal Vatandaşlık Kurumu başkanı veya bu konudaki yetkinin devredildiği 2 başkan yardımcısından biri huzurunda gerçekleşir ve aşağıdaki içeriğe sahiptir:

 

“Jur să fiu devotat patriei şi poporului român, să apăr drepturile şi interesele naţionale, să respect Constituţia şi legile României.”


“Romanya anavatanına ve halkına bağlı kalmaya, ulusal hak ve çıkarları savunmaya, Romanya Anayasasına ve yasalarına saygı göstermeye yemin ederim.”

 

(4) Komisyon, yemin ettikten sonra, Ulusal Vatandaşlık Otoritesi başkanı tarafından imzalanmış iki nüsha halinde hazırlanacak ve bir nüshası sahibine teslim edilecek olan Romen vatandaşlık belgesini düzenler. Sertifikanın her iki kopyası da güvenlik özelliklerini içerecek ve sahibinin fotoğraflarını taşıyacaktır.

 

(5) Reşit olmayan çocukların, ebeveynleri veya onlardan biri ile birlikte Romanya vatandaşlığını kazanmaları durumunda, ebeveynlerinin vatandaşlık belgesine kaydedilirler ve yemin etmezler.

 

(6) 10. ve 11. maddelerde öngörülen koşullar altında Romanya vatandaşlığını elde eden kişi, yurt dışındaki ikametgahını sürdürürken, ikamet ettiği ülkedeki Romanya diplomatik misyonu veya konsolosluk ofisi başkanının huzurunda, (2) numaralı bentte öngörülen süre içinde bağlılık yemini etmesi durumda, Romanya vatandaşlık belgesi, ilgili diplomatik misyon veya konsolosluk makamının başkanı tarafından verilir.

 

(7) Çocuklar, başvurunun çözümlenmesi sürecinde ve Romanya vatandaşlığının ebeveynleri tarafından kazanıldığı tarihe kadar reşit olursa, yemin eder ve ayrı bir vatandaşlık belgesi verilir.

 

 

21. MADDE (Yemin edilmeme durumu) #

(1) Romanya vatandaşlığını elde eden kişiye atfedilebilecek nedenlerle, 20. maddenin (2). fıkrasında öngörülen süre içinde bağlılık yemininin edilmemesi, Romanya vatandaşlığını veren veya yeniden kazanan emrin ilgili kişiye yönelik etkilerinin sona ermesini gerektirir.

 

(2) Romanya vatandaşlığının verilmesi veya yeniden kazanılması emrinin kanun uyarınca yemin etmeyen kişilere yönelik etkilerinin sona erdiğinin tespiti, Vatandaşlık Ulusal Otoritesi başkanı tarafından, makam içindeki uzman müdürlüğün bildirimi üzerine veya duruma göre diplomatik misyon veya konsolosluk ofisi başkanı tarafından yapılır.

 

(3) Romanya’ya bağlılık yemini etmeden önce ölen kişi, yasal haleflerinin talebi üzerine, Ulusal Vatandaşlık Otoritesi Başkanının Romanya vatandaşlığını verme veya yeniden kazanma emrinin verildiği tarihten itibaren Romanya vatandaşı olarak tanınır ve vatandaşlık belgesi Komisyon tarafından düzenlenir. Başvuru, Romanya vatandaşlığının verilmesi veya yeniden kazanılması için başvuru sahibinin ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde yapılabilir.

 

(4) Kalıcı bir sakatlık veya kronik bir hastalık nedeniyle Romanya’ya bağlılık yemini edemeyen kişi, Ulusal Vatandaşlık Otoritesi Başkanı’nın Romanya vatandaşlığını, bu bağlamda, şahsen veya özel bir yetkiye sahip yasal veya geleneksel temsilci aracılığıyla iletilen başvuru ve tıbbi belgelere dayanarak, Romanya vatandaşlığını verme veya duruma göre yeniden kazanma emrinin verildiği tarihten itibaren alır.

 

(5) Vatandaşlık belgesinin düzenlenmesi için Komisyona başvuru, bağlılık yemini etme süresinin kabul edildiği tarihten itibaren bir yıllık bir süre içinde yapılabilir. Başvurunun bir yıl içinde yapılmaması, Ulusal Vatandaşlık Otoritesi başkanının Romanya vatandaşlığını verme veya yeniden kazanma emrinin etkilerinin sona ermesini gerektirecektir.

 

 

BÖLÜM IV: Romen vatandaşlığının kanıtı #

22. MADDE #

(1) Romanya vatandaşlığının kanıtı, kimlik kartıyla veya duruma göre, 20 (4) bendinde öngörülen kimlik kartı, pasaport veya sertifika ile yapılır.

 

(2) 14 yaşına kadar olan çocuğun uyruğu, duruma göre nüfus cüzdanı veya kimlik kartı ile birlikte doğum belgesi veya ana-babadan herhangi birinin pasaportu ile kanıtlanır.

 

(3) Çocuğun ana-babadan birinin pasaportuna veya duruma göre nüfus cüzdanına girilmesi halinde, vatandaşlık ispatı bu belgelerden herhangi biri ile birlikte yapılır.

 

 

23. MADDE #

Gerekirse, Romanya’nın diplomatik misyonları veya konsolosluk ofisleri, talep üzerine, yurtdışında yaşayan Romen vatandaşları için vatandaşlık kanıtı düzenler.

 

 

BÖLÜM V: Romanya vatandaşlığının kaybı #

24. MADDE #

Romanya vatandaşlığı şunlar tarafından kaybedilir:

a) Romanya vatandaşlığının geri çekilmesi;

b) Romanya vatandaşlığından çıkmanın onaylanması;

c) Kanunda öngörülen diğer hallerde.

 

 

A. Romanya vatandaşlığını geri çekerek

 

25. MADDE #

(1) Romen vatandaşlığı, aşağıdaki özelliklere sahip kişilerden geri çekilebilir:

 

a) Yurtdışında bulunurken, Romanya devletinin çıkarlarına zarar verecek veya Romanya’nın prestijini zedeleyecek ciddi işler yapması;

b) Yurtdışındayken, Romanya’nın diplomatik ilişkilerini kestiği veya savaş halinde olduğu bir devletin silahlı kuvvetlerine katılması.

c) Romanya vatandaşlığını hileli yollarla elde etmiş olması;

d) Terörist gruplarla bağlantısı olması veya onları herhangi bir biçimde desteklemesi veya ulusal güvenliği tehlikeye sokan başka eylemlerde bulunduğu bilinmesi.

 

(2) Romen vatandaşlığı, onu doğumla edinen kişiden geri çekilemez.

 

 

26. MADDE #

Romanya vatandaşlığının geri çekilmesinin, vatandaşlığı geri çekilen kişinin eşinin veya çocuklarının vatandaşlığı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

 

B. Romanya vatandaşlığından vazgeçmeyi onaylayarak

 

27. MADDE #

(1) 18 yaşına ulaşmış ve aşağıdaki özelliklere sahip kişinin Romen vatandaşlığından vazgeçmesi onaylanabilir:

 

a) Bir ceza davasında suçlanmamış veya suçlanmamış veya hizmet edecek herhangi bir cezai cezası bulunmayan;

b) Devlete, ülkedeki gerçek veya tüzel kişilere olan borçlarından dolayı kovuşturulmamış veya bu borçlara sahip olan, bunları ödeyen veya ödemeleri için uygun garantiler sunan;

c) Başka bir vatandaşlık kazanmış veya talep etmiş ve kazanacağına dair güvenceye sahip.

 

   

28. MADDE #

(1) Feragatin onaylanması suretiyle Romanya vatandaşlığının kaybedilmesinin, eşin veya reşit olmayan çocukların vatandaşlığı üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır.

 

(2) Ancak, her iki ebeveynin de Romen vatandaşlığından vazgeçmek için onay alması ve reşit olmayan çocuğun yurtdışında onlarla birlikte bulunması veya ülkeyi onlarla birlikte terk etmesi durumunda, reşit olmayan kişi, Romanya vatandaşlığını ebeveynleri ile birlikte ve farklı tarihlerde Romen vatandaşlığını kaybetmişse, bu tarihlerin sonuncusunda kaybeder. Yurtdışında ikamet etmek için, her iki ebeveyn de vatandaşlıklarını kaybettikten sonra ülkeyi terk eden Romanyalı küçük çocuk, ülkeden ayrıldığı tarihte Romen vatandaşlığını kaybeder.

 

(3) 2. fıkra hükümleri, ebeveynlerden sadece birinin bilindiği veya hayatta olduğu durumlarda da buna göre uygulanacaktır.

 

(4) Mahkeme kararı ile ikametgahı yurtdışında bulunan ve vatandaşlığından vazgeçen ebeveyne emanet edilen reşit olmayan çocuk, Romanya vatandaşı olan diğer ebeveynin rızasını almak kaydıyla, kendisine emanet edilen ve yaşadığı ebeveynle aynı tarihte Romanya vatandaşlığını kaybeder.

 

(5) 2 – 4. fıkralarda belirtilen durumlarda 14 yaşını doldurmuş çocuktan rıza istenir.

 

 

C. Romanya vatandaşlığının kaybedildiği diğer durumlar

 

29. MADDE #

(1) Yabancı bir vatandaş tarafından evlat edinilen ve Romanya vatandaşı olan reşit olmayan bir çocuk, evlat edinenin veya duruma göre evlat edinenlerin talebi üzerine, yabancı hukukun öngördüğü koşullar altında o devletin vatandaşlığını kazanırsa, Romanya vatandaşlığını kaybeder. 14 yaşını doldurmuş reşit olmayan kişiden izin istenir.

 

(2) Romanya vatandaşlığının (1). fıkra koşulları altında kaybedildiği tarih evlat edinenin uyruğunun reşit olmayan kişi tarafından edinildiği tarihtir.

 

(3) Hükümsüzdür beyanı veya evlat edinmenin iptali durumunda, 18 yaşını doldurmamış bir çocuk Romanya vatandaşlığını hiç kaybetmemiş sayılır.

 

 

30. MADDE #

(1) Madde 5 (3)’te belirtilen durumda bulunan çocuk, 18 yaşına kadar her iki ebeveynin de kendisine ebeveynlik yaptığı tespit edilmişse ve yabancı vatandaş ise, Romen vatandaşlığını kaybeder.

 

(2) Romen vatandaşlığı, ebeveynlik sadece yabancı bir vatandaş ebeveyne karşı kurulmuşsa, diğer ebeveyn bilinmeyen durumda ise de kaybedilir.

 

(3) Romanya vatandaşlığının 30 (1) ve (2) koşulları altında kaybedildiği tarih, çocuğun ebeveynliğinin kurulduğu tarihtir.

 

 

BÖLÜM VI: Romen vatandaşlığını geri çekme ve Romen vatandaşlığından vazgeçmeyi onaylama prosedürü #

31. MADDE #

(1) Romanya vatandaşlığından vazgeçme başvurusu, 27. maddede belirtilen destekleyici belgelerle birlikte, Komisyonun teknik sekreterliğine veya başvuru sahibinin ikametgahının veya ikametgahının bulunduğu ülkedeki Romanya’nın diplomatik misyonlarına veya konsolosluk ofislerine sunulur.

 

(2) Komisyon Başkanı, başvurunun eksik olduğunu tespit ederse, kararla dosyanın tamamlanmasını ister. Hizmetten sonra en geç 6 ay içinde gerekli belgeler iletilmezse, başvuru desteksiz olarak reddedilecektir.

 

(3) Dosyanın, Romanya vatandaşlığından vazgeçme başvurusunun çözüme kavuşturulması için gerekli tüm belgeleri içerdiği durumlarda, Komisyon Başkanı, kararla, uygun olduğu hallerde, Madde 27 (a) ve (b)’de belirtilen koşulun yerine getirilmesine ilişkin olarak herhangi bir makamdan ilişki talebinde bulunulmasını emreder.

 

(4) Ulusal Vatandaşlık Otoritesi Başkanı, 27 nci maddede öngörülen koşulların yerine getirildiğini veya yerine getirilmediğini tespit ettiği Komisyonun raporuna dayanarak, Romanya vatandaşlığından vazgeçme başvurusunun onaylanmasını veya duruma göre reddedilmesini emreder.

 

(5) Romanya vatandaşlığından vazgeçme başvurusunu onaylayan veya duruma göre reddeden Ulusal Vatandaşlık Otoritesi Başkanının emri, belgesi ile birlikte taahhütlü mektupla başvuru sahibine iletilir.

 

(6) Romen vatandaşlığından vazgeçme başvurusunu reddeden karara, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Bükreş Temyiz Mahkemesine itiraz edilebilir. İstinaf mahkemesinin kararı nihaidir ve Yargıtay İdari Dava Dairesi’ne temyiz edilebilir.

 

(7) Romanya vatandaşlığının vazgeçme yoluyla kaybedilmesi, Romanya vatandaşlığından vazgeçme belgesinin verildiği tarihte gerçekleşir.

 

(8) Romanya vatandaşlığından feragat edildiğinin kanıtı, Komisyon Sekreteryası tarafından, Romanya’da ikamet eden kişiler için veya Romanya’nın diplomatik misyonları veya konsolosluk ofisleri tarafından, yurtdışında ikamet eden veya ikamet eden kişiler için, Vatandaşlık Ulusal Otoritesi Başkanının emrine dayanarak verilen bir sertifika ile yapılır.

 

 

32. MADDE #

(1 )Romanya vatandaşlığından çekilme nedeninin varlığından haberdar olan herhangi bir makam veya kişi, elindeki kanıtları sunma yükümlülüğü ile konuyu yazılı olarak Komisyona havale edebilir.

 

(2) Komisyon Başkanı, kararla, çekilme bildiriminin görüşüleceği zaman sınırını belirler ve aşağıdaki hususları emreder:

 

a) Vatandaşlıktan çekilmeye ilişkin yasal şartların yerine getirilmesi konusunda yetkili makamların görüşünü talep etmek;

b) Şikayette bulunan kişiyi ve başvurunun çözümü için yararlı bilgiler verebilecek herhangi bir kişiyi davet etmek;

c) İlgili kişiyi bilinen ikamet yerine çağırmak veya bilinmiyorsa celbi Romanya Resmi Gazetesi, Bölüm III’te yayımlamak. Kişinin çağrılması, şikayetin görüşülmesi için belirlenen son tarihten en az 6 ay önce yapılır.

 

(3) Komisyon, şikayetin görüşülmesi için belirlenen süre içinde, Romanya vatandaşlığının geri çekilmesi için gerekli koşulların yerine getirildiğini doğrulayacaktır. 2 (b)’ye uygun olarak çağrılan kişileri ve ilgili kişiyi dinleyecektir. Yasal olarak çağrılan kişinin yokluğu, Romen vatandaşlığının geri çekilmesine ilişkin prosedürlerin uygulanmasını engellemez.

 

(4) Komisyon, Romanya vatandaşlığından çekilmeye ilişkin yasal koşulların yerine getirildiğini veya duruma göre yerine getirilmediğini tespit ederse, Komisyon, gerekçeli bir rapor aracılığıyla Romanya vatandaşlığından çekilmenin onaylanmasını veya duruma göre şikayetin reddedilmesini Ulusal Vatandaşlık Otoritesi Başkanına önerir.

 

(5) Ulusal Vatandaşlık Otoritesi Başkanı, yasanın öngördüğü koşulların yerine getirildiğini belirterek, yasanın öngördüğü koşulların yerine getirilmediğini tespit ederse, Romanya vatandaşlığının geri çekilmesi emrini verir, daha doğrusu vatandaşlıktan çekilme bildirimini reddeder.

 

(6) Ulusal Vatandaşlık Otoritesi Başkanının vatandaşlıktan çekilme bildirimini kabul veya reddetme emri, ilgili kişiye ve bildirimi yapan kişiye, alındığının onaylandığı taahhütlü mektupla bildirilir.

 

(7) Emir, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, ikametgahın temyiz mahkemesinin idari bölümüne veya duruma göre başvurucunun ikametgahına itiraz edilebilir. Başvuru sahibinin Romanya’da ikametgahı veya ikametgahı yoksa, emir aynı süre içinde Bükreş Temyiz Mahkemesi’nin İdari Dava Bölümüne temyiz edilebilir. İstinaf mahkemesinin kararı nihaidir ve geri alınamaz.

 

(8) Romanya vatandaşlığının çekilme yoluyla kaybedilmesi, Romanya vatandaşlığının geri çekilmesini onaylayan Ulusal Vatandaşlık Otoritesi Başkanının emrinin verildiği tarihte gerçekleşir.

 

 

BÖLÜM VII: Son ve geçiş hükümleri #

33. MADDE #

Romen vatandaşları, önceki mevzuata göre bu vatandaşlığı edinen ve koruyan kişilerdir ve olmaya devam etmektedir

 

34. MADDE #

(1) Romanya vatandaşlığının verilmesi ve Romanya vatandaşlığından vazgeçilmesinin onaylanması için yapılan başvurular, yasaların öngördüğü bir ücrete tabidir.

 

(2) 1. fıkra hükümlerinden istisna edilmek suretiyle, 10 uncu maddenin (2) numaralı fıkrası ve 11 inci maddeye göre Romanya vatandaşlığının yeniden kazanılması, kanunla öngörülen ücretlerin ödenmesinden muaf tutulacaktır.

 

 

35. MADDE #

Yasaya göre, Romanya vatandaşlığı verilen kişiler, tüm hak ve özgürlüklerin yanı sıra Anayasa ve ülkenin yasaları tarafından Romen vatandaşları için sağlanan yükümlülüklere sahiptir.

 

36. MADDE #

(1) “Fahri vatandaşlık” olarak Romanya vatandaşlığı, Romanya Parlamentosu tarafından, Hükümetin önerisi üzerine, başka bir formalite olmaksızın, Romanya ülkesine ve ulusuna verilen özel hizmetler için yabancılara verilebilir.

 

(2) Fahri vatandaşlığı kazanmış olan kişiler, seçme ve seçilme hakkı dışında Romen vatandaşlarına tanınan tüm medeni ve siyasi haklardan yararlanırlar.

 

37. MADDE #

Diğer ebeveynin veya 14 yaşını doldurmuş reşit olmayan kişinin rızasının talep edildiği durumlar, noter huzurunda veya yurtdışında Romanya’nın diplomatik misyonlarında veya konsolosluklarında verilen gerçek bir beyan şeklinde yapılmalıdır.

 

38. MADDE #

(1) Bu Kanun, Romanya Resmi Gazetesinde yayımlanmasından 30 gün sonra yürürlüğe girer.

 

(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bekleyen başvurular, Kanunun hükümlerine göre karara bağlanır. Romanya vatandaşlığını kazanma koşulları, başvurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan düzenlemelere tabi olmaya devam etmektedir.

 

 

39. MADDE #

Bu Kanunun (24/1971 sayılı Kanun – Romanya Vatandaşlığı Kanunu) yürürlüğe girdiği tarihte, 137/1990 sayılı Romen vatandaşlığına ilişkin bazı hükümler hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 7/1989 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. ve 8. Maddelerinin hükümleri ile bu Kanun hükümlerine aykırı olan diğer hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.

 

NOT: 21/1991 sayılı Kanunun yeniden yayımlanmış şekline dahil edilmeyen ve değişiklik yapan kanunların kendi hükümleri olarak uygulanmaya devam eden hükümleri aşağıda yeniden bilginize sunarız:

  1. 21/1991 sayılı Romanya Vatandaşlık Kanunu’nu değiştiren 87/2007 sayılı Hükümet Acil Durum Yönetmeliği’nin IV. Maddesi:“4. MADDE Romanya Hükümeti ve Bakanlıkların Teşkilatı ve İşleyişi Hakkında 90/2001 sayılı Kanunun 2 Nisan 2001 tarihli ve 164 sayılı Romanya Resmi Gazetesi, Bölüm I, 164 sayılı Kanun’da yayımlanan 11 inci maddesinin n) bendi ve müteakip değişikliklerle birlikte yürürlükten kaldırılacaktır.”
  1. 21/1991 sayılı Romanya Vatandaşlığı Kanunu’nu değiştiren ve tamamlayan 36/2009 sayılı Hükümet Acil Durum Kararnamesi’nin onaylanmasına dair 354/2009 sayılı Kanunun II. Maddesi:“2. MADDE * 1 Ocak 2010’dan itibaren, 21/1991 sayılı Romanya Vatandaşlık Kanunu’nun 10 ^ 1 ** maddesi hükümleri uyarınca formüle edilen Romen vatandaşlığını yeniden kazanma veya verme başvurularını kaydetmek için, müteakip değişiklikler ve tamamlamalarla birlikte, Ulusal Vatandaşlık Otoritesi’nin emri altında bölgesel ofisler kurulacaktır.”————
    *) Madde II, Romanya Resmi Gazetesi, Bölüm I, sayı 93’te yayımlanan ve 10 Şubat 2010 tarihli ve 93 sayılı Vatandaşlık Ulusal Otoritesinin kurulması, organizasyonu ve işleyişi için 5/2010 sayılı Hükümet Acil Durum Yönetmeliği ile değiştirilmiştir. **) Madde 10^1, yeniden numaralandırıldıktan sonra Madde 11 oldu.